Tarikh    : 13 Mac 2021

Lokasi   : Pusat Internet Kg Tagasan Tani

Peserta : 2 Peserta

 

Tarikh    : 28 Februari 2021

Lokasi   : Pusat Internet Kg Tagasan Tani

Peserta : 5 Peserta

Tarikh    : 29 Ogos 2020

Lokasi   : PI Tagasan

Peserta : 13 Peseta

Tarikh    : 05 September 2020

Lokasi   : Pusat Internet Kg Tagasan Tani

Peserta : 7 Orang

Tarikh    : 08 Ogos 2020

Lokasi   : Pusat Internet Kg Tagasan Tani

Peserta : 15 Orang