Tarikh    : 6-8 September  2019

Lokasi   : Borneo Royale Hotel, Tawau

Peserta : 50 Peserta